SG400

General Description

4', Class II, Type A/B3, laminar flow, biosafety cabinet.

4501721
Baker - SG400
4' Hood
4501722
Baker - SG400
4' Hood
4501059
Baker - SG400
2022379
Baker - SG400
2020479
Baker - SG400
2014564
Baker - SG400
SG400 BSC - hood and stand only.
2019796
Baker - SG400
2019795
Baker - SG400
2019794
Baker - SG400
2018419
Baker - SG400
3006125
Baker - SG400
3006235
Baker - SG400
2012425
Baker - SG400
This item is missing a glass shield.
2011062
Baker - SG400
2011061
Baker - SG400
2011149
Baker - SG400
2011310
Baker - SG400
2004810
Baker - SG400
Last certification due date 06/07.
2023005
Baker - SG400
internal dims 23"x45"x25"
3012375
Baker - SG400
Interior work space: 46 x 23 x 22in.
8000561
Baker - SG400