165mm x 95mm

General Description

ChemClass Bucket Dewar

- Glass Dewar suitable for liquid nitrogen
- Approx 1.7 liter capacity
- Aluminum outer shell

2018034
ChemGlass - 165mm x 95mm
with chemglass cold trap
2018035
ChemGlass - 165mm x 95mm
2018036
ChemGlass - 165mm x 95mm
2018037
ChemGlass - 165mm x 95mm
2018038
ChemGlass - 165mm x 95mm
2018040
ChemGlass - 165mm x 95mm
2018041
ChemGlass - 165mm x 95mm